Cung Đấu

Thứ Nữ Hữu Độc

Độc Phi

Thần Trộm Cuồng Phi

Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc

Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc

Đích Nữ Tàn Phi

Trọng Sinh Thích Làm Xấu Nữ

Tà Đế, Yêu Hậu: Tuyệt Đế Lãnh Thê

Danh Gia Vọng Tộc

Chim Sẻ Hay Phượng Hoàng, Còn Phải Xem Tâm Tình Ta Đã!

Trùng Sinh Đích Phi Đấu Trạch Môn

Gả Cho Nhân Viên Công Vụ Thời Bắc Tống

Mỗi Ngày Đều Thấy Họa Sĩ Vẽ Đông Cung Đồ

Đích Nữ Chi Chiến

Ai Yêu Ai

Xướng Môn Nữ Hầu

Hầu Môn Kiêu Nữ

Thê Tử Của Bạo Quân

Thế Nào Là Hiền Thê