Tiên hiệp

Thu Nguyệt

Ta Có Rất Nhiều Sư Phụ

Sư Huynh, Help Me!!!

Nàng Đến Từ Dao Quang

Hiểu Thanh Hoan

Liều Mạng Công Lược Vai Ác

Ma Tước Tướng Quân

Câu Dẫn Sư Tỷ Của Ta

Võng Du Đại Tướng Sư

Cẩm Y Vệ

Quyền Thần

Tay Súng Bắn Tỉa Lạc Về Thời Tam Quốc

Đường Chuyên

[Quyển 1] [Mau xuyên] Nữ Phụ Lưu Manh!!! Vật Hi Sinh Mau Phản Kích!

Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.

Trong truyện tiên hiệp thường chia ra những cấp bậc tu luyện trước khi thành tiên như sau:

 • Luyện Khí
 • Khai Quang
 • Trúc Cơ
 • Ích Cốc
 • Kết Đan (Kim Đan)
 • Nguyên Anh
 • Hóa Thần (Phân Thần)
 • Hợp Thể
 • Độ Kiếp
 • Đại Thừa

Sau khi thành tiên thì có những cấp bậc:

 • Tán Tiên
 • Tiên Nhân
 • Địa Tiên
 • Thiê