Tiên hiệp

Nghịch Thủy Hàn

Phàm Nhân Tu Tiên

Thần Mộ

Thần Điển

Thể Tôn

Thi Vương

Thốn Mang

Thông Thiên Chi Lộ

Thông Thiên Đại Thánh

Thương Thiên

Tiên Hồng Lộ

Tiên Ngạo

Tiên Nghịch

Tiên Ngục

Tiên Sở

Tru Tiên

Tru Tiên II

Vô Tận Kiếm Trang

Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.

Trong truyện tiên hiệp thường chia ra những cấp bậc tu luyện trước khi thành tiên như sau:

 • Luyện Khí
 • Khai Quang
 • Trúc Cơ
 • Ích Cốc
 • Kết Đan (Kim Đan)
 • Nguyên Anh
 • Hóa Thần (Phân Thần)
 • Hợp Thể
 • Độ Kiếp
 • Đại Thừa

Sau khi thành tiên thì có những cấp bậc:

 • Tán Tiên
 • Tiên Nhân
 • Địa Tiên
 • Thiê