Tiên hiệp

Vô Tận Thần Công

Võ Động Thiên Hà

Vũ Thần

Vũ Toái Hư Không

Yêu Cung

Yêu Giả Vi Vương

Đan Vũ Càn Khôn

Đấu Y

Nga Mỵ

Phương Trượng

Thất Giới Hậu Truyện

Thiên Hạ Vô Song

Đao Kiếm Thần Hoàng

Vũ Luyện Điên Phong

Kiếm Động Cửu Thiên

Tiên Lộ Tranh Phong

Tu La Thiên Tôn

Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.

Trong truyện tiên hiệp thường chia ra những cấp bậc tu luyện trước khi thành tiên như sau:

 • Luyện Khí
 • Khai Quang
 • Trúc Cơ
 • Ích Cốc
 • Kết Đan (Kim Đan)
 • Nguyên Anh
 • Hóa Thần (Phân Thần)
 • Hợp Thể
 • Độ Kiếp
 • Đại Thừa

Sau khi thành tiên thì có những cấp bậc:

 • Tán Tiên
 • Tiên Nhân
 • Địa Tiên
 • Thiê