Nữ Cường

Ngồi Hưởng Tám Chồng

Hỏa Thê Băng Phu

Cuồng Đế

Manh Nương Tam Quốc Diễn Nghĩa

Quân Hôn Độc Ái

Ma Phu Giữa Đường

Quý Nữ Khó Cầu

Chính Phi Của Độc Vương

Trọng Sinh Đích Nữ Cuồng Hậu

Đặc Công Tà Phi

Sủng Phi Của Vương: Ái Phi Thiếu Quản Giáo

Ẩn Đế

Độc Y Xấu Phi