Tiên hiệp

Yêu Hồ Loạn Thế

Chân Tiên

Chí Tôn

Chí Tôn Vô Lại

Chúng Thần Chi Nguyên

Cửu U Long Giới

Dụ Dỗ Tiểu Hồ Ly

Hoa Sơn Tiên Môn

Hỗn Nguyên Võ Tôn

Hứa Tiên Chí

Huyền Thiên

Khí Trùng Tinh Hà

La Bàn Vận Mệnh

Liên Hoa Bảo Giám

Linh La Giới

Linh Vũ Cửu Thiên

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.

Trong truyện tiên hiệp thường chia ra những cấp bậc tu luyện trước khi thành tiên như sau:

 • Luyện Khí
 • Khai Quang
 • Trúc Cơ
 • Ích Cốc
 • Kết Đan (Kim Đan)
 • Nguyên Anh
 • Hóa Thần (Phân Thần)
 • Hợp Thể
 • Độ Kiếp
 • Đại Thừa

Sau khi thành tiên thì có những cấp bậc:

 • Tán Tiên
 • Tiên Nhân
 • Địa Tiên
 • Thiê